Korthals Griffon vom Dorsberg

 

Bobi vom Dorsberg

 

 

 

 

Birko vom Dorsberg

 

 

 

Brix vom Dorsberg